Home > 교실원소개 > 연구원
[전체보기]
 
 
  최치봉
  email : sgivet@gmail.com
  전공 : 경희대학병원 영상의학과 연구교수
 
 
 
서울시 서초구 반포대로222 가톨릭대학교 의과대학 의공학교실 06591
TEL : 02-3147-8888 / FAX : 02-3147-8632 / URL : http://www.bme-cmc.or.kr